Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024

Gösterim: 1029

Beden Eğitimi Ve Spor Doktora Programı Tanıtım Bilgileri

Program Adı: Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

Program Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam zamanlı I. Öğretim

Programın Süresi: 8 yarıyıl

Program Bilgileri: Bütünleşik bir eğitimi öngören Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doktora Programı, yüksek lisans düzeyi çalışmalarının üstüne, bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan disiplinlerarası bir programdır. Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin, spor eğitim bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Program Yapısı: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Doktora Programı toplam 30 kredilik 10 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. Doktora programlarında “özel öğrencilik” statüsü mevcut değildir. Adayların kesin kayıtlar sırasında tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Programın Amacı: Bu doğrultuda Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı ile lisans düzeyi çalışmalarının üstüne; bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan disiplinler arası bir program oluşturmak amaçlanmaktadır.

Programa Kabul Koşulları: Adayların tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans derecesine sahip adaylar, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.  Adayların YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğeri tanımlanan sınavdan 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir. Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece: Doktora programını başarılı olarak tamamladığı takdirde ise doktor unvanı alır.

Program Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Büşra SÜNGÜ

Tel: 0266 606 50 02 -  e-mail: bsungu@bandirma.edu.tr 

Akademik Kadrolar:  

Dr. Öğr. Üyesi Büşra SÜNGÜ 

Prof. Dr. Yağmur AKKOYUNLU

Prof. Dr. Serkan HACICAFEROĞLU

Doç.Dr. Bekir ÇAR

Doç. Dr. Ahmet KURTOĞLU

Doç. Dr. Veli Volkan GÜRSES

Doç. Dr. Aydın KARAÇAM

Dr. Öğr. Üyesi Gizem BAŞKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Necati METİN